Detail služby

Pojištění občanské

Doporučíme Vám tu nejlepší ochranu pro Vaši rodinu, zdraví, majetek i domácího mazlíčka.

nezávazně poptat
V případě smrti pojištěného vyplatí pojišťovna určeným osobám (obmyšleným) plnění ve výši sjednané pojistné částky.
V případě diagnózy závažného onemocnění vyplatí pojišťovna po uplynutí čekací doby sjednanou částku.
Doba nezbytného léčení
Za každý den léčení (při překročení sjednané minimální délky léčení úrazu) vám pojišťovna vyplatí sjednanou částku.

Tělesné poškození
Odškodnění podle závažnosti úrazu, bez ohledu na dobu léčení, více poraněných částí těla – více plnění.

Trvalé následky
Po ustálení následků úrazu vám pojišťovna vyplatí plnění ve výši sjednané pojistné částky, a to podle závažnosti poškození. Procento poškození těla se určí podle oceňovacích tabulek.
Od sjednaného dne trvání pracovní neschopnosti vám pojišťovna vyplatí sjednanou částku za každý den pracovní neschopnosti. Plnění je vyplaceno podle skutečné délky pracovní neschopnosti nebo dle oceňovacích tabulek (záleží na pojišťovně).
Pojištění pro případ státem (Českou správou sociálního zabezpečení) přiznané invalidity sjednaného stupně. Výplata dle varianty sjednání buď jednorázovou částkou, nebo v pravidelných splátkách.
V případě nedobrovolné ztráty zaměstnání nebo ukončení výkonu samostatné výdělečné činnosti pojištěným pojišťovna po uplynutí čekací doby uhradí hodnotu měsíčních splátek peněžitých závazků pojištěného až do výše limitu a po dobu sjednaných v rámci tohoto pojištění.
Unikátní zdravotní pojištění vám zajistí nadstandardní léčbu ve špičkových zdravotnických zařízeních mimo ČR a jistotu správného léčebného postupu.
Pojištění, které vám umožní v případě potřeby konzultovat otázky související se zdravotním stavem nebo najít nejbližšího lékaře, pohotovost či lékárnu.
Pojištění kryje trvale obývaný rodinný dům i rodinný dům ve výstavbě, vedlejší objekty (garáže, bazény, ploty, chodníky,…) umístěné na pozemku u domu, movité předměty – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného domu.
Pojištění bytu nebo nebytových prostor včetně stavebních součástí a příslušenství, vedlejší místnosti určené ke společnému užívání s bytem (garáž, sklep), movité předměty – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě bytu.
Pojištění zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka apod.), věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.) Cizí věci, které oprávněně užíváte (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání).
Přechodně obývanou rekreační budovu včetně jejích stavebních součástí, příslušenství a přípojek, Vedlejší objekty (hospodářské budovy, garáže, bazény, skleníky, ploty, chodníky,…), Stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě, Předměty, které tvoří vybavení rekreační domácnosti a slouží k jejímu provozu.
Pojištění kryje trvale obývaný bytový dům i dům ve výstavbě, vedlejší objekty (garáže, bazény, ploty, chodníky,…) umístěné na pozemku u domu, movité předměty – stavební materiál a věci sloužící k výstavbě, opravám nebo údržbě pojištěného domu.
Pojištění kryje sportovní výbavu (jízdní kola, koloběžky, lyže, snowboardy, golfové hole, tenisové rakety, potápěčskou či horolezeckou výbavu a další vybavení), střešní nosiče, boxy apod., oděvy, obuv, tašky nebo ochranné obaly určené ke sportu, invalidní vozík, hudební nástroje.
Pojištění odpovědnosti za vás hradí škody, které způsobíte svojí neopatrností vy, členové vaší domácnosti, vaše děti nebo třeba váš pes. Jste zodpovědní nejen za sebe, ale také za svoji rodinu i zvířata. Toto pojištění vás kryje při různých situacích. Příliš čiperné dítě v obchodě rozbije drahou televizi. Na kole srazíte chodce nebo se na lyžích srazíte s jiným lyžařem.
Za svůj majetek nesete odpovědnost a toto pojištění zajistí úhradu případné újmy vzniklé třetí osobě. Pojištění odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nemovitosti se vám hodí např. Když ze střechy spadne námraza na cizí auto, Z vašeho domu se rozšíří požár na sousední majetek, před domem někdo uklouzne a zlomí si nohu.
Nejčastěji vám přijde vhod, když nabouráte služební auto, rozbijete firemní počítač nebo telefon. Atd.
Komplexní ochrana pro případ škod způsobených jiné osobě při výkonu myslivosti.
Chování a reakce zvířete mohou být nepředvídatelné a mohou způsobit škodu, za kterou nese odpovědnost majitel.
Pokud se Vám v zahraničí stane úraz nebo náhle onemocníte, pojišťovna za Vás uhradí nezbytné náklady na lékařské ošetření. Tedy náklady na ošetření, léčbu (včetně hospitalizace, operací, nutného zubního ošetření k zamezení bolesti), léky, přepravu do nejbližšího zdravotnického zařízení, převoz do místa trvalého bydliště, v případě smrti i náklady na převoz tělesných ostatků zpět do ČR či pohřeb v zahraničí.
Pojistné plnění v případě poškození zdraví nebo smrti v důsledku úrazu v zahraničí.
Pojištění odpovědnosti se sjednává pro případ, že někomu způsobíte škodu na zdraví nebo majetku během cesty nebo pobytu v zahraničí.
Pojištění se vztahuje na zavazadla a věci osobní potřeby, a to pro případy krádeže, loupeže či pro případ zničení dopravní nehodou.
Když se vám cestou zatoulají zavazadla. Pořiďte si, co nezbytně potřebujete a pojišťovna vám to proplatí.
Pojištění zpoždění letu se vztahuje na úhradu jídla a pití, úschovu zavazadel nebo ubytování v důsledku zpoždění odletu.
Pokud budete muset svoji zahraniční cestu neplánovaně přerušit, uhradí za vás pojišťovna náklady za náhradní dopravu zpět do České republiky odpovídající druhu dopravy, kterou jste použili při cestě do zahraničí.
Stal se vám úraz a vy nemůžete na své dovolené využít všechny služby, které jste měli již předem zajištěné? Pojišťovna Vám proplatí zbylé náklady nespotřebované služby.
Pojištění oceníte, pokud jste si koupili zájezd dlouho dopředu, a nakonec musíte dovolenou neplánovaně zrušit.
Povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Poskytuje ochranu při újmě vzniklé v důsledku užívaní dopravního vozidla, které způsobilo škodu.
Chrání Vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení vozidla, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení Vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na Vašem vlastním vozidle.
Většina pojišťoven poskytuje základní asistenční služby k povinnému nebo havarijnímu pojištění. Další volbou je dopojištění asistenčních služeb – ty pak mohou krýt např. nonstop dispečink včetně̌ telefonického nebo osobního poradenství na místě̌ nehody, příjezd a odjezd vozidla asistenční služby s mechanikem, náklady na zapůjčení náhradního vozidla, jednorázové právní poradenství.
Pojištění, kterými si můžete rozšířit krytí svého vozidla – např. Pojištění skel, náhradního vozidla, úrazové pojištění sedadel, pojištění zavazadel, poškození vozidla zvířetem, živelní pojištění, pojištění nezaviněné nehody.

Komplexní ochrana pro psa nebo kočku (i bez prokázání původu), pojištění pomáhá snížit výdaje při nemoci nebo úrazu zvířete.
Pojištění usnadní pozůstalým starosti s finančními prostředky na vypravení pohřbu.
Rozsah poskytovaných služeb je definován při sjednání pojištění a lze pojistit více druhů v jedné pojistné smlouvě. Přesněji pojištění právní ochrany pomáhá klientovi např. ve věcech uplatnění nároků na náhradu vzniklé škody, řešení soudních sporů, řešení otázek zavinění dopravní nehody, ochrany práv v případě porušení povinností nebo zásahu do práv pojištěné osoby ze strany třetích osob.
S tímto pojištěním získáte větší jistotu při pohybu na internetu, nemusíte obávat nakupovat přes e-shopy, při zneužití identity nebo pověsti na internetu včetně například tzv. Kyberšikany, řeší i případ napadení účtu hackery či když se stanete obětí podvodných e-mailů.