Detail služby

Dopravci a zasilatelé

Zajistíme pojištění vašeho vozového parku a odpovědnosti bez ohledu zda provozujete vnitrostátní nebo mezinárodní silniční dopravu či zasilatelství.

nezávazně poptat
Pojištění budov, nebytových prostorů, ostatních staveb (oplocení, chodníky, techn. zařízení), vlastní stavební součásti proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Pojištění vybavení a zařízení ordinace, nemocnice, lékarny apod. proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Zákonné pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla (povinné ručení), havarijní pojištění, strojní pojištění, připojištění.
Dopojištění asistenčních služeb – ty pak mohou krýt např. nonstop dispečink včetně̌ telefonického nebo osobního poradenství na místě̌ nehody, příjezd a odjezd vozidla asistenční služby s mechanikem, vyproštění vozidla včetně nákladu.
Obecně se pojištění sjednává proti všem běžným rizikům jako jsou škody vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním zásilky jakoukoli nahodilou událostí, škody projevující se vnitřní zkázou zásilky, lomem, rozbitím, zapařením, plísní apod, škody vzniklé nehodou dopravního prostředku, škody vzniklé v důsledku živelné události jako je požár, záplava, vichřice apod.
Finanční způsobilost je schopnost dopravce finančně zajistit zahájení a řádné provozování silniční dopravy. Při neprokázání finanční způsobilosti příslušnému dopravnímu úřadu hrozí odebrání koncese, licence. Pojištění lze sjednat pro celou požadovanou částku pro jedno vozidlo a každé další vozidlo nebo lze pojištění sjednat z hlediska potřebné částky.
Pojištění záruky za celní dluh se sjednává pro případ nezaplacení vzniklého celního dluhu, tj. cla, daně a poplatků a to pro celní režim tranzit společenství a společný tranzitní režim, pro jiné operace než celní tranzit. Ručení za případný vzniklý celní dluh je písemné prohlášení pojišťovny v příslušné záruční listině vystavené dle vzorů stanovených právními předpisy.
Toto pojištění má za úkol ochránit Vás před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Kromě standardních případů povinnosti silničního dopravce nahradit škodu na převáženém nákladu jsou v pojištění kryty i škody, které je silniční dopravce povinen nahradit, vzniklé při nakládce a vykládce, na přepravovaném rychlokazitelném zboží (ovoce, potraviny, mražené výrobky), na přepravovaných použitých strojích a zařízeních či nadrozměrných nákladech, na přepravovaném zboží v důsledku prodlení.
Krytí povinnosti nahradit škody či újmy při provozování osobní i nákladní drážní dopravy, pojistná ochrana proti rizikům v drážní dopravě, která mají za následek poškození či zničení přepravovaného zboží nebo újmu při ublížení na zdraví cestujících.
Pojištění kryje škody vzniklé při obstarávání přepravy, které je zasílatel povinen nahradit. Je tak pojištěna povinnost zasílatele nahradit následné i čisté finanční škody vzniklé při obstarávání přeprav a škody, které je povinen nahradit, pokud k obstarání přepravy použije dalšího zasílatele. Pojištění se vztahuje na povinnost nahradit škodu vzniklou poškozením, zničením, odcizením nebo ztrátou věci, finanční škody.