Detail služby

Podnikatelské pojištění

Pomůžeme Vám sjednat kombinaci rizik tak, aby co nejlépe vyhovovala Vašim finančním potřebám a aby Váš majetek a podnikání bylo chráněno v případě vzniklých škod.

nezávazně poptat
Pojištění budov, nebytových prostorů, ostatních staveb (oplocení, chodníky, techn. zařízení), vlastní stavební součásti proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Pojištění vybavení a zařízení firmy proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Pojištění zásob proti živelným rizikům, odcizení, vandalovi.
Toto pojištění kryje škody způsobené na strojích a strojních zařízeních např. chybnou konstrukcí, přetlakem nebo podtlakem páry, vzniknutím cizího tělesa, pádem stroje, zkratem, nárazem stroje, nesprávnou obsluhou pojištěného nebo jeho zaměstnance, atd.
Pojištění které kryje škodu na ceninách ať už hotovost nebo stravenky, jízdenky, dálniční známky atd. Mezi hlavní pojištěná rizika patří nejen škoda způsobená odcizením, ale i živelnou škodou případně vandalem.
Toto pojištění kryje škody způsobené na elektronických zařízeních např. chybnou konstrukcí, vzniknutím cizího tělesa, pádem zařízení, zkratem, podpětím,selháním měřících zařízení, nesprávnou obsluhou pojištěného nebo jeho zaměstnance, atd.
Předmětem tohoto pojištění jsou věci vlastní (zásoby, zařízení, vybavení) přepravované vlastními vozidly (včetně leasingu). Pojištění kryje škodu způsobenou nehodou vozidla, živlem, krádeží nebo loupeží atd.
Komplexní pojištění exponátů, zboží určeného k prodeji, zařízení výstavní expozice, včetně zázemí, zásob a svršků pracovníků.
Když Vaše firma musí být uzavřena z důvodu havárie, krádeže či úředního zásahu, fixní platby jako například nájem, energie, leasing aj. musíte i tak stále hradit. Toto pojištění slouží ke krytí jak fixních nákladů, tak ušlého výdělku.
Povinně smluvní pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při provozu vozidla. Poskytuje ochranu při újmě vzniklé v důsledku dopravních nehod vozidla, které způsobilo škodu.
Chrání Vaše vozidlo před škodami vzniklými v důsledku odcizení vozidla, havárie, vandalismu, neoprávněného užití vozidla nebo v případě živelných pohrom. Na rozdíl od povinného ručení Vám v případě havárie, kterou zaviníte, pojišťovna uhradí škodu na Vašem vlastním vozidle.
Pojištění zařízení bytu (nábytek, koberce, osvětlovací tělesa, kuchyňské přístroje, pračka apod.), věci osobní potřeby (audiovizuální a výpočetní technika, foto technika, sportovní vybavení, starožitnosti, sbírky, cennosti, knihy, oblečení atd.) Cizí věci, které oprávněně užíváte (např. věci v leasingovém nájmu, vypůjčené věci, věci sloužící k výkonu povolání).
Pojištění, kterými si můžete rozšířit krytí svého vozidla – např. Pojištění skel, náhradního vozidla, úrazové pojištění sedadel, pojištění zavazadel, poškození vozidla zvířetem, živelní pojištění, pojištění nezaviněné nehody.
Jedna pojistná smlouva pro všechna vozidla, individuální nastavení pojistného v závislosti na velikosti flotily a škodní historii, vysoké limity pojistné ochrany.
Toto pojištění má za úkol ochránit Vás před nepříznivými následky spojenými se vznikem povinnosti nahradit škodu či újmu při ublížení na zdraví nebo usmrcení.
Povinnost nahradit újmu způsobenou vadným výrobkem Pojištění sice vzniku škody nezabrání, ale minimalizuje ekonomický dopad takové události na výrobce.
Pro odborné profese (lékaře, advokáty, notáře, tlumočníky, soudní znalce, daňové poradce, účetní, auditory, pojišťovací zprostředkovatele, samostatné likvidátory pojistných událostí, likvidátory, architekty, projektanty a další).
Toto pojištění kryje osobní povinnost členů orgánů obchodní společnosti či družstva nahradit újmu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce. Členové orgánů společnosti mohou např. způsobit újmy v důsledku nedbalosti, chyby, nesprávného prohlášení, nekonání či podobného činu, který se váže k výkonu jejich funkce, a poškodit tak akcionáře, společníky, věřitele, zákazníky, orgány veřejné moci apod.
Jde o pojištění odpovědnosti za škody způsobené třetím osobám na zdraví a majetku. Pokud jste provozovatel plavidla nebo letadla, které je určeno k podnikání, je toto pojištění pro Vás povinné, nicméně jej lze doporučit všem majitelům, jelikož nikdy nevíte, co se může přihodit.
Poskytovatel sociálních služeb je povinen před započetím jejich poskytování uzavřít pojistnou smlouvu pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování sociálních služeb (dle § 80 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů).
Finanční škodou rozumíme škodu způsobenou jinak než na zdraví, životě a věci jako jsou např. ušlý zisk, úhrady za zrušené nasmlouvané akce, poplatky za storno, úhrady za marnou jízdu, regresní náhrady všeho druhu apod. Tento produkt se vyznačuje tím, že přímo nesouvisí s materiální škodou na majetku či výrobcích, ale je spojen s případnou ochranu před nepříznivými vlivy a shody okolností všeho druhu.
Odpovědnost za škodu na zdraví a na věci způsobené pojištěným jako organizátorem jednorázové akce nebo vystavovatelem. V případě soudního sporu pojišťovna rovněž uhradí náklady řízení o náhradě škody, náklady právního zastoupení poškozeného, případně náklady na mimosoudní vyrovnání (pokud je pojištěný povinen škodu nahradit). Pojištění je rovněž vhodné pro pořadatele dětských táborů, kde hrozí zvýšené riziko škod na zdraví dětí, a tím případné odpovědnosti.
Pojištění se sjednává pro případ, kdy pojistník z důvodu svého úpadku nezajistí výplatu mzdy dočasně přiděleným zaměstnancům, kteří mají s pojistníkem uzavřenu pracovní smlouvu nebo dohodu o pracovní činnosti. Je určeno pro agentury práce, které zprostředkovávají zaměstnání formou tzv. dočasného přidělení svých zaměstnanců.
Jedná se o pojištění náhrady škody, která může vzniknout v případě, že se pojištěná akce neuskuteční. Kryje nebezpečí, která se nachází mimo kontrolu osob odpovědných za pořádání akce. Např. když bude oslava nebo koncert odložen či zrušen z důvodu nepříznivého počasí.
Účelem tohoto pojištění je chránit klienty cestovní kanceláře v případech, kdy cestovní kancelář z důvodu svého úpadku není schopna dostát závazkům plynoucím z uzavřené cestovní smlouvy mezi klientem a cestovní kanceláří.
Dodávat zboží nebo poskytovat služby na fakturu na zahraničních nebo tuzemských trzích s sebou vždy přináší riziko nezaplacení ze strany odběratele. Pojištění pohledávek kryje rizika nezaplacení z důvodu insolvence odběratele, z důvodu platební neschopnosti či platební nevůle.
Základní koncepcí stavebně montážního pojištění je poskytnout ochranu v průběhu montáže nebo stavby díla. Je určené všem subjektům, kteří se účastní na stavbě nebo montáži díla, včetně investora. Pojištění lze sjednat jednotlivě pro konkrétní dílo, nebo jako rámcové pro všechna díla, která splňují stanovené podmínky.
Riziko je definováno jako nesplnění závazků pojištěného vyplývajících z ujednání obsažených ve smlouvě o dílo nebo v zadávací dokumentaci u výběrového řízení. Zárukou pojišťovna potvrzuje, že za podmínek uvedených v pojistné smlouvě, v rozsahu a do výše limitu pojistného plnění poskytne věřiteli pojistné plnění, jestliže pojištěný nesplní své závazky.
Pojištění pro pojistnou ochranu členů sdružení dobrovolných hasičů a záchranných sborů, které kryjí především škody na zdraví a škody z odpovědnosti způsobené při zásazích i sportovní činnosti.
Toto pojištění je určeno žadatelům o poskytnutí dotací z operačních programů Evropské unie. Pojištění je možné sjednat pro případ finanční opravy v důsledku pochybení vzniklých během realizace projektu a/nebo v důsledku nedodržení podmínek udržitelnosti projektu.